Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
0
Ön itt jár: > >

Á.SZ.F.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

1. Fogalmi meghatározások

 

Szolgáltató: Hungarian Solution Provider Kft.

 

Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett internetes felület.

 

Szolgáltatás: a Weboldalhoz illetve az azon elérhető tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása térítésmentesen illetve ellenérték fejében.

 

Felhasználó: a weboldalon regisztrált a weboldal ingyenes és/vagy díjfizetéshez kötött szolgáltatásait igénybevevő 18 éven felüli természetes személy.

 

Felek: a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen.

 

Fake regisztráció: kitalált-, fantázia-, illetve nyilvánvalóan nem létező adatok segítségével való regisztráció

 

2. A Szolgáltató adatai

 

Név: Hungarian Solution Provider Kft.

Székhely: 8493 Iszkáz, Nagy László utca 14.

Levelezési cím: 1028 Budapest, Üvegház utca 2/A

E-mail: info@tippdoctors.hu

Adószám: 25132656-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság

Cégjegyzékszám: 19-09-517630

Adatnyilvántartási szám: NAIH-94655/2017

 

3. A Weboldal adatai

 

A Szolgáltató az alábbi adatokkal rendelkező weboldalt - továbbiakban Weboldal - üzemelteti:

 

Név: Tippdoctors

URL: www.tippdoctors.hu

 

4. Vonatkozó jogszabályok

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek-ben - továbbiakban ÁSZF - foglaltakra illetve az abban nem szabályozott jogi kérdésekkel kapcsolatosan a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései, de különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

- 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről

 

5. Bevezető rendelkezések

 

5.1. Jelen ÁSZF elsősorban abból a célból került megalkotásra, hogy meghatározza a Szolgáltatás igénybevételének áltlános feltételeit ill. szabályait, ismertesse a Felek jogait és kötelezettségeit, valamint bemutassa a Szolgáltatással kapcsolatos lényegi tartalmi és formai elemeket.

 

5.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF részben vagy egészben való egyoldalú módosítására, amiről a Felhasználót a Weboldalon és/vagy elektronikus levél formájában annak hatályba lépése előtt 10 munkanappal értesíti. Amennyiben a Felhasználó - kivéve ha időközben úgy döntött, hogy a Weboldal szolgáltatásait nem kívánja tovább igénybe venni - a módosított ÁSZF-et 10 munkanappal annak hatályba lépése után - a 2. Pontban megadott e-mail címen - nem kifogásolja meg, a módosítást a Szolgáltató elfogadottnak tekinti. Az elfogadott ÁSZF annak esetleges következő módosításáig illetve a szolgáltatásnyújtás Szolgáltató általi megszűntetéséig marad hatályban.

 

5.3. A Felhasználó a Weboldalra való belépéskor a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, ellenkező esetben nem jogosult a Weboldal használatára, tartalmának megtekintésére, valamint ingyenes ill. díjköteles szolgáltatásainak igénybevételére.

 

5.4. A Felek kijelentik, hogy a postai úton való kommunikációt minimalizálják. A Felhasználó a Szolgáltató részére való bármely bejelentést (hibabejelentés, panaszbejelentés, adatváltozás stb.) a 2. pontban szereplő e-mail címen teheti meg. A Felhasználó a kérdéseit észrevételeit, hozzászólásait stb. szintén a Szolgáltató e-mail címére küldheti el. A Szolgáltató csak és kizárólag abban az esetben küld bármiféle küldeményt postai úton a Felhasználó részére (számlázási címére vagy ennek hiányában a lakcímére), amennyiben erre jogszabály és/vagy hatóság kötelezi.

 

5.5. Tekintettel arra, hogy a Weboldalt csak nagykorú - 18. életévüket betöltött személyek - használhatják, a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, valamint hogy jogi értelemben cselekvőképes személy.

 

6. A Felek közötti jogviszony létrejötte és a teljesítés

 

6.1. A Felek közötti jogviszony a Szolgáltató által ingyenesen ill. térítésmentesen nyújtott Szolgáltatás tekintetében (lásd: 8. Pontban leírtak) a Weboldalon való Felhasználó általi sikeres regisztrációt követően jön létre. A Szolgáltató a sikeres regisztrációról annak lezárultakor a Weboldalon ill. a Felhasználó által megadott e-mail címen visszajelzést ad. A sikeres regisztráció feltétele az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatok megadása, valamint az abban és a jelen ÁSZF-ben foglaltak Felhasználó általi teljeskörű és önkéntes elfogadása. A Szolgáltató a Weboldalon az Adatkezelési Tájékoztatót illetve az ÁSZF-et egyaránt elérhetővé teszi.

 

 

6.2. A díjköteles Szolgáltatás esetén a Felek közötti jogviszony a megrendelés Felhasználó részére a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre.

 

6.3. A teljesítés kezdő időpontja a Szolgáltató által ingyenesen ill. térítésmentesen nyújtott szolgáltatás esetén a sikeres regisztráció Szolgáltató általi visszaigazolásának az időpontjával esik egybe.

Díjköteles Szolgáltatás esetén a teljesítés kezdeti időpontja azon időpont, amikor a Szolgáltató a Felhasználó megrendelt Szolgáltatáshoz való hozzáférését a Weboldalon technikailag engedélyezi, aktíválja. Az aktíválás megtörténtéről a Szolgáltató a Felhasznót e-mailben - annak megtörténte után - haladéktalanul értesíti. A Szolgáltató az aktíválást - átutalás esetén - legkésőbb a Szolgáltatás ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján való jóváírását követő második napon, - bankkártyás fizetés esetén - a sikeres fizetés megtörténtét követő második napon végrehajtja. Amennyiben a Szolgáltató az aktíválás végrehajtására vonatkozó kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Felhasználó jogosult a megfizetett ellenérték időarányos (az aktíválás elméleti határideje és a tényleges aktíválás bekövetkezte közötti időszakra vonatkozó) részének a visszatérítését igényelni a Szolgáltatótól.

 

6.4. Nem jogosult a Weboldal használatára és így a Szolgáltatás igénybevételére olyan személy, aki 18 éven aluli, illetve aki az Adatkezelési Tájékoztatóban és az ÁSZF-ben foglaltakat teljeskörűen önkéntesen és határozottan nem fogadta el.

 

7. A Regisztrációval kapcsolatos tudnivalók

 

A Felhasználó a regisztrációval kijelenti, elismeri és megerősíti:

 

- a 18. életévét betöltötte

 

- a regisztráció során megadott adatai a valóságnak megfelelnek

 

- a Weboldalon való bármely tevékenység során kizárólag saját maga nevében jár el

 

- más személy(ek) adatait sem regisztrációs sem egyéb céllal nem használja fel, kizárólag a saját magára vonatkozó adatokat ad meg

 

- a felhasználónevét és jelszavát harmadik személy részére nem adja ki, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít

 

- tudomásul veszi, hogy regisztrációja harmadik személy részére nem átruházható

 

- a megadott adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalnul átvezetni, akadályoztatás esetén az a Szolgáltatót a 2. pontban megadott e-mail címen haladéktalanul értesíteni

 

- hogy tudomásul veszi hogy a “fake” regisztráció tilos, az ily módon történt felhasználói regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, aminek megtörténtéről a Felhasználó által megadott e-mail címre azonnali értesítést küld, illetve a Weboldalra való következő bejelentkezéskor a Felhasználó a regisztrációja törölt státuszáról automatikus üzenetet kap.

 

- hogy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az előbbiek be nem tartásából adódó a Felhasználót ért károkért nem vállal felelősséget, illetve ha az Szolgáltatót az előbbiek Felhasználó általi be nem tartása miatt kár éri, a Felhasználó köteles azt teljes mértékben megtéríteni

 

8. A szolgáltatás leírása

 

8.1. A Szolgáltató főtevékenysége során arra vállal kötelezettséget, hogy térítésmentesen illetve díjfizetés ellenében sportesemények végkimenetelére ill. végeredményére vonatkozó tipptanácsadási szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére.

 

8.2. A Szolgáltató a Felhasználó részére a Weboldalon mellékszolgáltatásként sporteseményekre vonatkozó elemzéseket (sportelemzések) is elhelyez, illetve az ún. bankroll management szolgáltatását is elérhetővé teszi.

 

8.3. A sportelemzések a Felhasználó által a Weboldalon ingyenesen elérhető tartalmak, a bankroll management szolgáltatás viszont díjfizetéshez kötött. A bankroll management szolgáltatás egy olyan komplex szolgáltatást jelent, melynek során a Felhasználó számára megismerhetővé, láthtóvá és követhetővé válik a Szolgáltató teljes stratégiája a tippek meghatározását a tétek elosztását, tipperősség mérését, kockázati szorzók használatát stb. illetően.

 

8.4. A Szolgáltató a díjfizetéshez kötött szolgáltatásait standard díjcsomagokban előre meghatározott időtartamra nyújtja. A díjcsomagok, valamint azok teljes tartalma a Weboldalon megtekinthetők. A Szolgáltató fenntartja a jogot a díjcsomagok részben vagy egészben való változtatására, amelyről a Felhasználót a Weboldalon és/vagy elektronikus levél formájában annak életbelépése előtt 15 munkanappal értesíti. A változtatás életbelépésekor a folyamatban lévő - a Felhasználó részére a Szolgáltató által már korábban aktívált és még le nem járt - díjköteles Szolgáltatás(ok) nem módosíthatóak, azok változatlan tartalommal futnak tovább a díjcsomag(ok)ban foglalt határidő lejártáig.

 

8.5. Tekintettel arra, hogy a sportesemények végeredményei és végkimenetelei előre nem határozhatóak meg teljes bizonyossággal, a Szolgáltató a Weboldalra felkerülő tippek, elemzésekben foglaltak, valamint egyéb végkimenetelre végereményre stb. vonatkozó információk bekövetkezését nem tudja garantálni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem jelentenek számára biztos anyagi hasznot, valamint hogy a felhasználásukból eredő az őt ért esetleges károkért a Szolgáltató sem kártérítési sem egyéb felelősséggel nem tartozik.

 

9. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

9.1. A Felhasználó a Weboldalon való sikeres regisztrációt követően jogosult:

 

9.1.1. Mindenekelőtt a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben leírtak alapján, és az abban foglaltakat betartva igénybe venni.

 

     9.1.1.1. A Szolgáltató által ingyenesen rendelkezésre bocsátott tartalmakat                       

     megtekinteni.

 

     9.1.1.2.. Díjfizetés ellenében a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott díjköteles

     tartalmakat megtekinteni.

 

9.1.2. Kérdéseivel, észrevételeivel stb. a Szolgáltatóhoz fordulni a 2. pontban megadott elérhetőségeken.

 

9.1.3. A megfizetett díj arányos visszatérítésének az igényével a Szolgáltatóhoz fordulni, amennyiben a Szolgáltatás a Szolgáltató hibájából több mint 48 óráig megszakítás nélkül szünetel.

 

9.1.4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 20. §-ban foglaltak szerint a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a szerződéstől elállni. Elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználó részére az általa megfizetett teljes díjat visszatéríti. A Szolgáltató az ebből eredő fizetési kötelezettségét banki átutalás útján teljesíti a Felhasználó felé.

 

9.1.5. A 10.2.2. pontban leírt díjvisszatérítési igényt benyújtani a Szolgáltató felé.

 

9.1.6. Díjvisszatérítési igény benyújtására csak azok a - díjvisszatérítési igényre való jogosultság beálltakor - díjköteles szolgáltatást igénybevevő Felhasználók jogosultak, akik annak ellenértékét a Szolgáltató részére megfizették. A Felhasználó a díjvisszatérítési igény benyújtására való jogosultságát annak beálltától számított 45 nap elteltével - kivéve a 9.1.4. pontban foglalt esetet - elveszti. A Szolgáltató az igénybenyújtási határidő után érkezett díjvisszatérítési igények kielégítését megtagadhatja.

 

9.2. A Felhasználó köteles:

 

9.2.1. A Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Weboldalon regisztrálni a jelen ÁSZF 7. pontjában leírtak szerint.

 

9.2.2. Díjköteles szolgáltatás esetén az adott díjcsomagban foglalt ellenértéket előre megfizetni.

 

9.2.3. A Szolgáltatóval együttműködni, illetve haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót minden olyan ismert tényről, körülményről, változásról stb., amely hátrányosan érinti, illetve jelentősen befolyásolhatja a Szolgáltató általi szolgáltatásnyújtást.

 

9.2.4. A Szolgáltatóval haladéktalanul a kapcsolatot felvenni, ha azt tapasztalja hogy az általa nyújtott Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően került teljesítésre.

 

9.2.5 Tekintettel arra, hogy az elektronikus levelezés a Szolgáltatóval való kommunikáció legjellemzőbb formája, a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott e-mail cím mögött lévő elektronikus postaládáját kommunikációra alkalmas állapotban tartja, e-mail cím változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, valamint elektronikus postaládája tartalmát folyamatosan ellenőrzi, figyelemmel kíséri. A kommunikáció Felhasználónak felróható okból való sikertelenségéból illetve az elektronikus postaláda hanyag kezeléséből adódó a Felhasználót ért károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2.6. A Felhasználó kötelezettséget vállal továbbá, hogy a Szolgáltató által a Weboldalon a Felhasználók részére közzétett közérdekű információkat, módosításokat, értesítéseket, tájékoztatásokat (díjcsomagok, szabályzatok, karbantartás stb.) és minden a Felhasználóra vonatkozó közlést figyelemmel kíséri. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a Felhasználót ért esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10. A Szolgáltató jogai, kötelezettségei, felelőssége

 

10.1. A Szolgáltató jogosult:

 

10.1.1. Előzetes figyelmeztetés nélkül Felhasználó regisztrációját törölni és ezzel a Szolgáltatásból kizárni, ha a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, különös tekintettel a 7. pontban foglaltakra. A Szolgáltató az ebből eredő Felhasználót ért károkért nem vállal felelősséget.

 

10.1.2. A díjcsomagok részben vagy egészben való módosítására a 8.4. pontban foglaltak szerint.

 

10.1.3. A Felhasználó számára a Weboldalon és/vagy e-mail-en tájékoztatást nyújtani a Szolgáltatásban szereplő termékekkel kapcsolatos új információkról, változásokról, újításokról stb, valamint az olyan lényeges körülményekről, információkról eseményekről stb. amelyek a szolgáltatásnyújtást érintik.

 

10.1.4. Jelen ÁSZF-ben foglalt jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, a Felhasználó előzetes tájékoztatása és beleegyezése megtörténtét követően.

 

10.1.5. A Weboldalon a Felhasználó előzetes tájékoztatásával karbantartást végezni. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a karbantartás a lehető és elvárható  leggyorsabb időtartam alatt megtörténjen, valamint minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy - amennyiben lehetséges - úgy válassza meg a karbantartás időpontját, hogy a főtevékenységével kapcsolatos sporteseményekkel ne ütközzön (élő tipptanácsadás) és/vagy lehetőség szerint igyekszik arra a napszakra igazítani azt, amikor a Weboldal látogatottsága általában minimális.

 

10.1.6. A Weboldal felületét tartalmi vagy formai értelemben, részben vagy egészben a elsősorban a szolgáltatásnyújtás minőségének javítása, felhasználói élmény fokozása ill. a felhasználói kényelem elősegítse érdekében ill. egyéb okból egyoldalúan módosítani. A Weboldal felületét érintő módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatja.

 

10.1.7.A Szolgáltatást jogosult saját szerverén keresztül ill. idegen szerver bevonása segítségével nyújtani. A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás biztosítása érdekében jogosult harmadik személy(ek) (alvállalkozó) szolgáltatásnyújtásba való bekapcsolására.

 

10.2. A Szolgáltató köteles:

 

10.2.1. A szolgáltatásnyújtást a Felhasználó részére sikeres regisztrációt követően, ill. díjköteles Szolgáltatás esetén a meghatározott díjcsomagban foglalt díj Szolgáltató bankszámláján való jóváírásának napját -átutalásos fizetési mód esetén-, vagy a sikeres fizetés megtörténtének a napját -bankkártyás fizetési mód esetén- követő második nap 24:00 óráig (aktíválás) megkezdeni és a díjcsomagban meghatározott időtartamig fenntartani (a karbantartás szolgáltatásnyújtásnak minősül). A Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén jogosult a szolgáltatást megszűntetni, amennyiben a bankszámlájára a szolgáltatás ellenértéke legkésőbb a bankkártyás vásárlás megtörténtét kövedő harmadik munkanapon nem érkezik meg.  A Szolgáltató a tőle elvárható módon mindent megtesz szakmai és informatikai értelemben egyaránt a Szolgáltatás zavartalansága és a megfelelő minőségi kritériumainak biztosítása érdekében.

 

10.2.2. A Weboldal Szolgáltatónak felróható okból való meghibásodása esetén a Szolgáltató a hibaelhárítást annak észlelésétől számított lehető legrövidebb időn belül megkezdi, és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a hibaelhárítás folyamata a lehető legkevesebb szolgáltatás kieséssel járjon, azonban az oldal meghibásodásából a Felhasználót ért károkért felelősséget nem vállal. Amennyiben a hibaelhárítás folyamatának időtartama a 48 órát meghaladja, a Felhasználó jogosult időarányos (a hibaelhárítási időtartam 48 órát meghaladó részére jutó) díjvisszatérítési igényt terjeszteni a Szolgáltató elé.

 

10.2.3. Az adatvédelem kapcsán mindent megtenni a Felhasználó által megadott adatok védelme érdekében (lásd: Adatkezelési tájékoztató). A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt harmadik feleken kívül - kivéve amikor erre jogszabály kötelezi - más személynek nem adja ki, azokat nyilvánosságra nem hozza. 

 

10.3. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos állami szabályozás jövőbeli esetleges változásából fakadó a Felhasználót ért károkért felelősséget nem vállal.

 

10.4. Nem áll módjában a Szolgáltatónak a rajta kívülálló okok miatt bekövetkezett eseményekből adódó károkért felelősséget vállalni, ilyenek különösen de nem utolsó sorban a vis major események, rendszerszintű leállás, internetszolgáltatási szünet stb.

 

10.5. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás a virtuális térben történik a Szolgáltatás fokozatos kibertámadási veszélynek van kitéve. A Szolgáltató minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést meghoz és megtesz annak érdekében, hogy a különböző kibertámadási kockázatokat minimalizálja, azonban a védelmi törekvéseiek ellenére esetlegesen bekövetkező kibertámadások során keletkezett a Felhasználót ért károkért nem áll módjában felelősséget vállalni.

 

 11. Díjfizetés, számlázás

 

11.1. A Felhasználó a választott díjcsomagban foglalt, előre fizetendő díjat teljesítheti átutalással, vagy internetes bankkártyás fizetéssel. A Szolgáltató a Weboldalon az utóbbi fizetési mód tekintetében vpos szolgáltatást biztosít. A Felhasználó a szolgáltatás használata során az együttműködő bank felületére kerül átirányításra, ahol a bankkártyás fizetés lebonyolítható.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az együttműködő bank felületén a bank által meghatározott adatvédelmi, adatkezelési és szabályozási és egyéb rendelkezések az irányadók, így a bank oldalára való átírányítás előtt az ezekről való előzetes tájékozódás javasolt.

Átutalásos fizetési mód esetén a beazonosíthatóság miatt szükséges az átutalás közlemény rovatában a megrendelés azonosító Felhasználó általi megadása. Ennek hiányából illetve téves feltüntetéséből adódó a Felhasználót ért károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.   

 

11.2. Az együttműködő bank által lehetővé tett bankkártyás fizetési rendszer használatából ill. bankkártyás fizetés bank vagy a Felhasználó mulasztásából vagy egyéb okból fakadó sikertelen kimenetele miatt a Felhasználót ért károkért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

11.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékének bankszámláján való jóváírását követően, utólag a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikus számlát küld. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató papír alapú számlát nem állít ki, a számlázás kizárólag elektronikus alapon történik.

 

12. A jogviszony megszűnése

 

12.1. A jogviszony díjköteles szolgáltatás esetén az alábbi esetekben szűnik meg:

 

    

    12.1.1. A Felhasználó a díjcsomagban meghatározott díjfizetési kötelezettségét a       

          megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása után tízenöt nappal nem

          teljesíti. Ebben az esetben a Szolgáltató az adott megrendelést törli.

 

    12.1.2. A díjcsomagban meghatározott időtartam (8.4. pont) lejártával.

 

12.1.3. A Felhasználó élt a 9.1.4. pontban meghatározott jogával.

 

12.1.4. A Felek általi közös megegyezéssel.

 

12.1.5. A Szolgáltató által tizenöt napos felmondási idővel, indoklás nélkül való    

      felmondás útján.

 

12.1.6. A Felhasználó által tizenöt napos felmondási idővel, indoklás nélkül való

      felmondás útján.

 

12.2. A Szolgáltató amennyiben a jogviszony az általa való felmondás útján kerül megszűntetésre (12.1.5. pont), a hátralévő időszakra vonatkozó időarányos díjat - amennyiben a Felhasználó a 9.1.6. pontban megadott határidőn belül kéri - a Felhasználó részére visszatéríti.

Amennyiben a jogviszony a Felhasználó általi felmondás útján szűnik meg (12.1.6. pont), a Felhasználó a hátralévő időszakra vonatkozó díj semmilyen mértékű visszatérítésére nem jogosult.

 

 

12.3. A jogviszony Szolgáltatás esetén az alábbi esetekben szűnik meg:

    

12.3.1. A Felhasználó regisztrációjának önkéntes törlésével

 

12.3.2. A Felhasználó Szolgáltatásból való kizárásával (10.1.1. Pont)

 

12.3.3. Amennyiben a Szolgáltatót a jogviszony megszűntetésére jogszabályi előírás       

            ill. hatósági intézkedés - pl. bírósági ítélet - kötelezi.

 

12.3.4. A Felhasználó halálával.

 

12.3.5. A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a Szolgáltató úgy

      dönt, hogy a Szolgáltatást megszűnteti.

 

12.4. A 12.3.1., és a 12.3.2. pontokban leírt esetekben a Felhasználó a hátralévő időszakra vonatkozó díj semmilyen mértékű visszatérítésére nem jogosult.

A 12.3.3., és a 12.3.4. pontokban leírt esetekben a Szolgáltató a hátralévő időszakra vonatkozó időarányos díjat a Felhasználó - halála esetén, aki hitelt érdemlően igazolja, bizonyítja jogosultságát - részére, amennyiben az erre vonatkozó igény a 9.1.6 pontban foglalt határidőig benyújtásra kerül - visszatéríti.

A 12.3.5. pontban leírt esetekben a Felek elszámolnak egymással.

 

13. Panaszkezelés

 

13.1. A Felhasználó panaszát benyújthatja ill. bejelentését megteheti a Szolgáltató 2. pontban foglalt címén, és e-mail címén.

 

13.2. A szóbeli panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges ill. a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amit legkésőbb a panasz beérkezésétől 30 napon belül megküld a Felhasználó részére.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

   - a fogyasztó neve, lakcíme,

   - a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

   - a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,   

    dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

   - a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

    amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

   - a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési      

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

   - a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

   - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

13.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül köteles kivizsgálni és  megválaszolni, elutasítás esetén a válaszban foglalt indoklással. Elutasítás esetén a Szolgáltató válaszában közli a Felhasználóval, hogy panaszával mely hatóság ill. békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatás a válaszában a Felhasználóval közli továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

14. Jogviták

 

A Felek kijelentik, hogy a köztük felmerülő jogviták esetén azokat elsősorban békés tárgyalásos úton rendezik. A békés úton való rendezés sikertelensége esetén a Felek alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.

 

15. Szerzői jogok

 

15.1.A Szolgáltató a Szolgáltatás valamennyi összetevője tekintetében minden jogát fenntartja.

 

15.2.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal és annak minden formai és tartalmi eleme a szerzői jog hatálya alá esnek és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Tilos a Weboldal tartalmának részben vagy egészben történő letöltése, másolása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, egyéb felhasználása a Weboldal arculatának és formai elemeinek másolása, átvétele és minden egyéb olyan tevékenység amely sérti a Szolgáltató szerzői jogait, a Szolgáltató írásos engedélye nélkül.

 

15.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szerzői jogai megsértésének észlelése esetén haladéktalanul jogi intézkedéseket foganatosít a jogsértő tevékenység azonnali megszűntetése ill. az abból eredő őt ért károk megtérítése érdekében.   

 

16. Felügyeleti szervek

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20

Telefon: +36 1 459 4800

E-mail: nfh@nfh.hu

Honlap: www.nfh.hu

 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c

Postacím: 1530, Budapest , Pf.: 5.

Telefon: + 36 (1) 391-1400

Fax: + 36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu