Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató


1., AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Az adatkezelő a www.tippdoctors.hu nevű weboldal üzemeltetője, a Hungarian Solution Provider Kft. (továbbiakban Adatkezelő).                                                                                   Az Adatkezelő adatai:

Székhely: 8493 Iszkáz, Nagy László utca 14.

E-mail: info@tippdoctors.hu

Adószám: 25132656-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság

Cégjegyzékszám: 19-09-517630

Adatnyilvántartási szám: NAIH-94655/2017

  1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen     Adatkezelési Tájékoztató - továbbiakban Dokumentum - az alábbi alapvető célok megvalósulását szolgálja:

- az adatkezelésben érintett személyek magánszférájának tiszteletben tartása  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvényben - továbbiakban: Info tv. - foglaltak szellemiségének megfelelően                                                                                                                  - adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak lefektetése, ismertetése                                       - a kezelendő kötelezően és önkéntesen megadott  személyes adatok körének meghatározása                                                               - az adatkezelésben érintett személyek jogainak és kötelezettségeinek közlése                                         - az adatbiztonság és adatvédelem feltételeinek biztosítása                                                                - jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek közlése

3. ADATKEZELŐI JOGOSULTSÁG

Az adatkezelés releváns jogforrása az Info tv., melynek 5. § 1. bekezdése, kimondja, hogy személyes adat - kizárólag meghatározott célból - abban az esetben kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul, illetve azt a törvény vagy helyi önkormányzati rendelet kötelező adatkezelés címén elrendeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kizárólag a jelen Dokumentumban felsorolt adatokat (5. pont), valamint a szintén e Dokumentumban  meghatározott célok (6. pont) megvalósulása érdekében, illetve a 7. pontban megadott  időtartamig  kezeli. A Felhasználó jelen Dokumentumban foglaltak elfogadásával, - ami a Felhasználó Adatkezelő általi előzetes tájékoztatásának eszköze -, összhangban az Info tv. 5. § (1) bekezdésében leírtakkal kijelenti, hogy az adatkezelés az ő önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulás által válik az Adatkezelő az adatkezelésre jogosulttá.

 

4. A WEBOLDAL FELHASZNÁLÓI

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalt - továbbiakban weboldal - használók - továbbiakban Felhasználó - köre kiterjed a weboldalon regisztrálókra, a weboldalon díjköteles szolgáltatás igénybevevőkre és a weboldalt látogatókra egyaránt. E Dokumentumban foglaltak kizárólag természetes személyek adatkezelését érintik. Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő weboldal által nyújtott szolgáltatást kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.  A weboldalon regisztrált felhasználóvá ill. díjköteles szolgáltatás igénybevevőjévé kizárólag az a 18. életévét betöltött személy válhat, aki jelen Dokumentumban leírtakat teljeskörűen, önkéntesen és határozottan elfogadta ezzel hozzájárulva az adatkezeléshez.

5. AZ ADATKEZELÉSBE VONT ADATOK

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az alább felsorolt személyes adatait az Adatkezelő kezelje, tárolja és feldolgozza.                                                                                                                 Az adatkezelési nyilvántartás a regisztráció során  kiterjed:                                                           

- a Felhasználó által kötelezően megadandó alábbi adatokra:

  • vezetéknév, keresztnév

  • számlázási cím                                                    

  • e-mail cím

  • telefonszám

  • jelszó

 

- a Felhasználó által önkéntesen megadható alábbi adatokra:

 
  • számlázási név

  • kiegészítő adatok

 

Az adatkezelési nyilvántartás - ezek az adatok a rendszer által automatikusan naplózásra kerülnek - a weboldalon való tartózkodás során kiterjed:  

 

     -     IP cím

     -     böngésző típusa

     -     bejelentkezés, kijelentkezés időpontja

     -     weboldalon végzett tevékenységek adatai

 

Az adatkezelési nyilvántartás díjköteles szolgáltatást igénybe vevő felhasználók esetén kiterjed:

 

     -      megrendelés dátuma

     -      az előfizetési csomag neve

     -      megrendelés azonosító

     -      fizetési mód

     -      megrendelés össszege

    

   

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő az Info tv-ben foglaltak alapján az adatkezelés során meg kell feleljen a célhoz kötöttség követelményének, ezért az alábbiakat jelenti ki:

A regisztráció során kötelezően megadandó adatokat (lásd 5. pont) az Adatkezelő azonosítási céllal veszi igénybe.

Könyvvezetési kötelezettségéből fakadóan az elektronikus számla kiállításához, könyvviteli analitikus nyilvántartásban való rögzítéshez a Felhasználó nevét, számlázási címét veszi igénybe.

A Felhasználó által megadott e-mail címet  és a Felhasználó nevét az Adatkezelő a regisztrációhoz és a szolgáltatáshoz kapcsolódó illetve kommunikációs célból, valamint előzetes jóváhagyást követően promóciós indokkal - hírlevél - veszi igénybe.

A rendszer által automatikusan naplózott adatokat (lásd 5. pont) az Adatkezelő statisztikai, elemzéskészítési,  igényfelmérési és üzletfejlesztési céllal veszi igénybe.

Díjköteles szolgáltatás igénybevétele esetén az Adatkezelő az adatokat a megrendelés felvétele ill. visszaigazolása illetve a szolgáltatás teljesíthetősége miatt veszi igénybe.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adattárolás időtartama felhasználói, adatkezelői vagy harmadik fél számára biztosított jogérvényesítési lehetőség okán jogszabályban rögzített öt év, a regisztráció törlésétől számítva. A számviteli bizonylatok ill. a könyvviteli analitikus nyilvántartás megőrzési ideje - a vonatkozó jogszabály (2000. évi C. törvény a számvitelről) alapján - a regisztráció törlésének napjától számított 8. év december 31 napja.

8. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATÁTADÁS

Az Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó(k) tevékenységbe való bevonására. Felhasználó elfogadja, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan a kezelt adatokat átadja az alább felsorolt harmadik személyek részére. Az adatfogadó személyek(Adatfeldolgozók) az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatásaikat annak megbízása alapján végzik, az adatokat csak és kizárólag az Adatkezelő megbízása szerinti tevékenységek elvégzése céljából és időtávon belül használhatják fel, valamint  azok kezelése során teljes titoktartási és adatvédelmi felelősséggel illetve kötelezettséggel tartoznak. Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem hozza nyilvánosságra, további harmadik fél részére nem adja ki, kivéve hatósági megkeresésre, illetve ha az adatok kiadására jogszabály kötelezi. Az Adatkezelő bármely adatkérésre jogosult hatóság, szerv stb. részére való adatkiadás előtt megvizsgálja, hogy az adatkiadási kötelezettség valóban fennáll-e (vonatkozó törvények, jogszabályok stb. vizsgálata). Az Adatkezelő az átadott adatokról teljeskörű nyilvántartást vezet. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a kiadott adatokkal kapcsolatban. Az Adatkezelő a Felhasználót az adatkiadással kapcsolatosan a 9. Pontban leírtak szerint tájékoztatja.

Adatfeldolgozók adatai, tevékenységek és a kezelt adatok:

1., Tevékenység illetve kezelt adatok: számlázási szolgáltatás, Felhasználó neve/Számlázási neve, számlázási címe, megrendelés összege, előfizetési csomag neve, időtartama.

Név: Számlázz.hu

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail: info@szamlazz.hu

Tel.:+36 20-469-4994

  1. , Tevékenység illetve kezelt adatok: számviteli szolgáltatás, Felhasználó neve/Számlázási neve, számlázási címe, megrendelés összege.

Név: Szabó Mária egyéni vállalkozó

Székhely: 1139 Gömb utca 27. 2/3.

E-mail: szabo.maria8493@gmail.com

Tel.:+36 70-683-1868

3., Tevékenység illetve kezelt adatok: tárhely-szolgáltatás, minden a Felhasználó által megadott adat.

Név: MediaCenter Hungary Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

E-mail: mediacenter@mediacenter.hu

Tel.:+36 76-575-023

9. A FELHASZNÁLÓ JOGAI                            

A Felhasználónak joga van (Info tv. 14§) az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, felhasználásáról, illetve kérnie ezen adatok helyesbítését, törlését és zárolását, amely jogok gyakorlását a Felhasználó számára az Adatkezelő térítésmentesen biztosítja. A Felhasználó a jelen pontban felsoroltakat a következő e-mail címen kérheti: info@tippdoctors.hu

Tájékoztatás:                                                                                                                                                A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást ad az Info tv-ben meghatározottakról, de különösen a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében valamint annak 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Helyesbítés:                                                                                                                                   A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő abban az esetben végzi el a kért helyesbítést amennyiben a valóságnak megfelelő adat a rendelkezésére áll. Az adatkezelő megjelöli az általa személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törlés:                                                                                                                                                        A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha                                                                                            a) kezelése jogellenes                                                                                                                                b) a Felhasználó kéri                                                                                                                               c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;                                                                                                              d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;                                                                                                                              e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Zárolás:                                                                                                                                  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat az Adatkezelő értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozási jog:                                                                                                                              A Felhasználót az Info tv. 21 §-ban foglaltak alapján tiltakozási jog illeti meg.                                         A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,                                                           a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,                                                                                       b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,                                                                         c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Amennyiben az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10. JOGORVOSLATI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK    

A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv-ben, valamint a Polgári Törvénykönyvben leírtak által biztosított. A Felhasználó jogsérelme esetén az illetékes bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz (lásd 13. pont) fordulhat. A bírósági per elbírálása a területileg illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A bírósági per - a Felhasználó választása szerint - annak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.A jogérvényesítés lehetőségére mikéntjére stb.  vonatkozó részletes törvényi rendelkezések az Info tv-ben., illetve a Polgári Törvénykönyvben találhatók.

11. ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELEM

Az adatbiztonság témakörét illetően az Info tv. 7.§ -a definiálja az Adatkezelő ide vonatkozó kötelezettségeit. Ennek alapján az Adatkezelő  megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő biztosítja az adatok védelmét különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználóhoz rendelhetők.

12. SÜTIK, UGRÓPONTOK A WEBFELÜLETEN

Sütik/Cookie-k:     

Az Adatkezelő a weboldalán saját cookie-kat használhat, amely a látogató általi első weboldalra érkezés pillanatában a Felhasználót erről figyelmezteti. A cookie a webszerver által generált a Felhasználó számítógépére továbbított és ott meghatározott ideig (érvényességi idő) tárolt alfanumerikus kód. A cookie-k alkalmazása által lehetővé válik az Adatkezelő részére a weboldalra látogató Felhasználó egyes adatainak lekérdezése, valamint internethasználatának nyomon követése. A sütik lehetségessé teszik a  weboldal számára, hogy visszatérő látogatót felismerje, valamint a Felhasználó saját maga részére az érvényes bejelentkezési nevét és jelszavát tárolja. A sütik önmagukban a Felhasználót nem azonosítják, csak annak számítógépét.

Cookie-k letiltása:     

A Felhasználó  által a saját internet böngészőjében  a cookie-k letilthatók ill. engedélyezhetők, azonban a cookie-k letiltásával elképzelhető, hogy a weboldal korlátozottan lesz használható.  A sütik engedélyezése/letiltása általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai menüpontban lehetséges.

Átirányítást lehetővé tévő ugrópontok (linkek) elhelyezése a webfelületen:  

Az Adatkezelő átirányítás céljából ugrópontokat helyezhet el az általa üzemeltetett weboldalon (induló weboldal), amelyek a Felhasználót más URL címre (célweboldal) irányíthatják át. Az induló weboldal felületén az ugrópont környezetében az Adatkezelő tájékoztató jelzést helyez el, amely jelzi a Felhasználó számára, hogy az ugrópontra kattintva átirányítás fog történni. Tekintettel arra, hogy a jelen dokumentumban foglaltak érvényessége kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra (induló weboldal) terjed ki, a célweboldal adatvédelemével és adatkezelésével kapcsolatos Felhasználó általi előzetes tájékozódás javasolt.

  1. EGYÉB

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen Dokumentum részben vagy egészben való egyoldalú módosítására, amiről a Felhasználót weboldalán és/vagy elektronikus levél formájában annak hatályba lépése előtt 10 munkanappal értesíti.  Amennyiben a Felhasználó - kivéve ha időközben úgy döntött, hogy weboldalunk szolgáltatásait nem kívánja tovább igénybe venni - a módosított Dokumentumot 10 munkanappal annak hatályba lépése után - a 9. Pontban megadott e-mail címen - nem kifogásolja meg, a módosítást az Adatkezelő elfogadottnak tekinti.

A regisztráció során megadott adatok valódiságáért való felelősség a Felhaszálót terheli.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a bejelentkezési adatok  Felhasználó általi harmadik személy részére való átadásából a Felhasználót ért károkért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelőt a bejelentkezési adatok Felhasználó általi harmadik személy részére való átadása miatt kár éri, a Felhasználó köteles azt teljes mértékben megtéríteni.

A Felhasználó kijelenti, hogy betöltötte 18. életévét, valamint a jelen Dokumentumban foglaltakat teljes körűen elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá önkéntes és határozott hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő az Info tv. előírásai alapján valamint a jelenlegi Dokumentumban foglaltak szerint az adatkezelésre  sort keríthessen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel a     Felhasználó az alábbi hatóságnál élhet:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c

Postacím: 1530, Budapest , Pf.: 5.

Telefon: + 36 (1) 391-1400

Fax: + 36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu